web analytics

Name the first ‘Panj Pyaras’.

By January 11, 2015Sikh History
  1. Bhai Daya Singh Ji
  2. Bhai Dharam Singh Ji
  3. Bhai Himmat Singh Ji
  4. Bhai Mohkkam Singh Ji
  5. Bhai Saheb Singh Ji

Author Harjot Kaur

More posts by Harjot Kaur

Leave a Reply